tłumaczenia przysięgłe - pieczątka
Tłumaczenia przysięgłe w Lublinie
tel: 81 740 11 02,      
tłumacz albańskiegoalbański
tłumacz amharskiegoamharski
tłumacz angielskiegoangielski
tłumacz arabskiegoarabski
tłumacz białoruskiegobiałoruski
tłumacz bośniackiegobośniacki
tłumacz bułgarskiegobułgarski
tłumacz chińskiegochiński
tłumacz chorwackiegochorwacki
tłumacz czeskiegoczeski
tłumacz daridari
tłumacz duńskiegoduński
tłumacz fińskiegofiński
tłumacz francuskiegofrancuski
tłumacz greckiegogrecki
tłumacz przysięgłygreka    starożytna
tłumacz hebrajskiegohebrajski
tłumacz hindihindi
tłumacz hiszpańskiegohiszpański
tłumacz japońskiegojapoński
tłumacz katalońskiegokataloński
tłumacz koreańskiegokoreański
tłumacz litewskiegolitewski
tłumacz łacińskiegołaciński
tłumacz łotewskiegołotewski
tłumacz macedońskiegomacedoński
tłumacz mołdawskiegomołdawski
tłumacz niderlandzkiegoniderlandzki
tłumacz niemieckiegoniemiecki
tłumacz norweskiegonorweski
tłumacz ormiańskiegoormiański
tłumacz pasztopaszto
tłumacz pendżabipendżabi
tłumacz perskiegoperski
tłumacz portugalskiegoportugalski
tłumacz rosyjskiegorosyjski
tłumacz rumuńskiegorumuński
tłumacz serbskiegoserbski
tłumacz słowackiegosłowacki
tłumacz słoweńskiegosłoweński
tłumacz szwedzkiegoszwedzki
tłumacz tureckiegoturecki
tłumacz ukraińskiegoukraiński
tłumacz uzbeckiegouzbecki
tłumacz węgierskiegowęgierski
tłumacz wietnamskiegowietnamski
tłumacz włoskiegowłoski

Tłumaczenia dokumentów

Wszelkie rodzaje dokumentacji

W ramach naszego serwisu wykonujemy tłumaczenia przysięgłe wszelkich rodzajów dokumentów.

Tłumaczenia dokumentów biznesowych
Tłumaczenia dokumentów budowlanych
Tłumaczenia dokumentów finansowych
Tłumaczenia dokumentów handlowych
Tłumaczenia dokumentów medycznych
Tłumaczenia dokumentów prawnych
Tłumaczenia dokumentów produkcji
Tłumaczenia dokumentów technicznych
Tłumaczenia dokumentów urzędowych
Tłumaczenia umów i certyfikatów
Tłumaczenia innych dokumentów

Tłumaczenia dokumentów biznesowych:

 • akt założycielski
 • analiza kosztów stałych i zmiennych
 • aneks do umowy świadczenia usług brokerskich
 • audyt operacyjny
 • bilanse
 • biznes plan
 • biznes plany
 • deklaracja prasowa
 • deklaracja ce
 • deklaracja oddelegowania
 • diagram przebiegu projektów
 • ekspertyza dotycząca analizy rynkowej
 • faktura handlowa
 • faktura zaliczkowa
 • faktura
 • formularz oceny stażu
 • formularz oceny usługi doradczej
 • formularz ofertowy
 • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 • informacja o warunkach zatrudnienia
 • informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach
 • informacje o warunkach przetargu
 • karta opisu pracy na stanowisku specjalista
 • karta opisu pracy na stanowisku
 • karta poufności
 • karta projektu i walidacji etykiety
 • katalogi reklamowe
 • klasyfikacja oznakowania dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa
 • kodeks etyki pracowniczej
 • kontrakt exportowy i importowy
 • kontrakt kupna - sprzedaży
 • korespondencja mailowa
 • książeczka zatrudnienia
 • księga jakości
 • legalizacja określonego sprzętu
 • list intencyjny w sprawie dostawy
 • list intencyjny
 • list inwestycyjny
 • list motywacyjny
 • list poświadczający
 • lista kontrolna
 • lista przedmiotowa
 • materiały szkoleniowe
 • mowa o współpracy i wymianie kulturalnej
 • oferta agencji reklamowej
 • oferta cenowa
 • oferta dotycząca najmu pomieszczeń biurowych
 • oferta
 • ogólne warunki umów leasingu operacyjnego i finansowego
 • operacyjny plan bezpieczeństwa
 • opinia niezależnego biegłego rewidenta
 • plan zamierzeń do wykonania
 • polecenie wyjazdu służbowego / rachunek kosztów podróży - delegacja
 • polityka audytu grupy
 • polityka prywatności
 • porozumienie intencyjne
 • porozumienie kompensacyjne
 • porozumienie o akceptacji
 • porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę
 • porozumienie w sprawie budżetu marketingowego
 • porozumienie wewnętrzne
 • porozumienie wzajemnej współpracy w zakresie obsługi gwarancyjnej
 • potwierdzenie odbioru pisma
 • potwierdzenie zamówienia
 • procedura międzywydziałowa
 • procedura systemu zarządzania jakością
 • projekty inwestycyjne
 • propozycja warunków współpracy
 • protokół kontroli sanitarnej
 • protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • protokół negocjacyjny
 • protokół odbioru dzieła
 • protokół odbioru ilościowo - jakościowego
 • protokół odbioru
 • protokół rozbieżności
 • protokół z posiedzenia rady nadzorczej
 • protokół z prac wykonanych w firmie
 • protokół ze zgromadzenia wspólników
 • protokół oceny pracowniczej
 • przekazanie praw do używania znaku firmowego
 • ramowe porozumienie o współpracy
 • raport dotyczący zarządzania jakością
 • raport walidacji
 • raport wewnętrzny
 • raport z audytu
 • raport z realizacji projektu
 • regulamin pracy rady nadzorczej
 • regulamin rady nadzorczej
 • regulamin zarządu
 • rozwój zasobów ludzkich - kontrakt regionalny
 • sprawozdanie opisowe
 • sprawozdanie z działalności zarządu
 • sprawozdanie zarządu z działalności spółki
 • statut i akt założycielski spółki
 • statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • strategia postępowania w zakresie niedozwolonych praktyk służbowych
 • strategiczny program rozwoju spółki
 • szczegółowy raport
 • tryb składowania i rozpatrywania reklamacji
 • umowa o szkolenie i konsultacje
 • upoważnienie do wykorzystania logo spółki
 • upoważnienie generalne
 • warunki ogólne dla umów o grant
 • wewnętrzna kontrola wyników pracy
 • wezwanie do usunięcia wad
 • wezwanie do złożenia oferty
 • wniosek o dodatkowe potwierdzenie wyjazdu
 • wniosek o inwestycję
 • wniosek o wprowadzenie zmiany
 • wniosek o wydanie tytułu wykonawczego
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • zaświadczenie ukończenia kursu
 • zaproszenie na targi
 • zarys zarządzania projektem
 • zawiadomienie o odmowie rejestracji
 • zawiadomienie w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej
 • zezwolenie na zatrudnienie
 • inne...

Tłumaczenia dokumentów budowlanych:

 • aneks do umowy na wykonanie robót budowlanych
 • decyzja o zmianie pozwolenia na budowę
 • dokumentacja przetargowa
 • dokumentacje budowlane
 • dziennik budowy
 • korespondencja z zakresu budowy dróg i mostów
 • kwestionariusz oceny podwykonawców
 • oferta na wykonanie dokumentacji projektowej
 • ogólne świadectwo badania przez nadzór budowlany
 • opis do projektu wykonawczego
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt budowlano - wykonawczy
 • projekt budowlany
 • projekt powykonawczy
 • projekty budowlane
 • protokół odbioru wykonanych elementów robót obiektu
 • protokół kontroli wyrobów budowlanych
 • przedmiar robót budowlanych
 • wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiór
 • zatwierdzenie projektu budowlanego
 • inne...

Tłumaczenia dokumentów finansowych:

 • analizy podatkowe
 • bilans z wykonania budżetu i rachunki zysków i strat
 • deklaracja wekslowa
 • dokumenty bankowe
 • dokumenty podatkowe od spadków i darowizn
 • ewidencja środków trwałych
 • faktura VAT, proforma, korygująca
 • formularz stwierdzający zdolności kredytowe
 • informacja o operacjach na rachunku
 • nota korygująca
 • oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
 • odrzucenie prośby o udzielenie kredytu
 • opinia biegłych księgowych, audyt
 • opis systemów bankowych
 • PIT
 • podanie o pożyczkę
 • pokwitowanie wykonania usług
 • polecenie przelewu / pobrania
 • porozumienie akcjonariuszy
 • porozumienie w sprawie trybu udzielania zaliczek
 • porozumienie wekslowe
 • pozew wzajemny o zapłatę
 • prośba o przedłużenie terminu płatności
 • projekt finansowy
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • rachunek zysków i strat (kalkulacyjny, porównawczy)
 • rachunek zysków i strat
 • raport analityczne
 • raport finansowy lub giełdowy
 • raport kasowy
 • raport roczne
 • raport z wyceny
 • roczny plan finansowy
 • rozliczenie pobranej zaliczki
 • sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
 • sprawozdanie finansowe
 • sprawozdanie z przydziału akcji/udziałów
 • umowa finansowania dostaw
 • umowa kredytowa
 • umowa kupna udziałów spółki
 • umowa na sprzedaż produktów
 • umowa pośrednictwa (sprzedaż)
 • umowa pożyczki na działalność gospodarczą
 • umowa prowadzenia księgi rachunkowej
 • umowa ramowa odnośnie terminowych transakcji finansowych
 • umowa w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego
 • upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności
 • wezwanie do zapłaty
 • wniosek o dochodzenie/zabezpieczenie należności
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • wniosek o otwarcie rachunku bankowego
 • wniosek o udzielenie pożyczki
 • wniosku o udzielenie poręczenia
 • wyjaśnienie w sprawie opóźnienia płatności
 • wzór gwarancji bankowej
 • zaświadczenie o wypełnianiu zobowiązań podatkowych
 • zaświadczenie o zarobkach
 • zawiadomienie do wierzycieli
 • inne...

Tłumaczenia dokumentów handlowych:

 • akt stosowania się do umowy wspólników
 • aneks do kontraktu
 • arkusz oceny dostawcy
 • dodatkowe porozumienie dystrybucyjne do kontraktu
 • dokument transferu udziałów
 • faktura transportowa
 • importowe zezwolenie kwarantannowe
 • instrukcja obiegu deklaracji eksportowych
 • karta identyfikacyjna wyrobu
 • karta zamówienia
 • kontrakt exportowy i importowy
 • kwestionariusz oceny dostawcy
 • kwestionariusz oceny dostawcy
 • list przewozowy
 • oświadczenie celne
 • oferta handlowa
 • oferta sprzedaży
 • ogłoszenie o zamówieniu
 • ogólne i szczególne pełnomocnictwo handlowe
 • ogólne warunki handlowe w handlu zagranicznym
 • ogólne warunki sprzedaży i dostaw
 • ogólne warunki sprzedaży
 • ogólne warunki zakupu
 • ogólne zasady i warunki sprzedaży i dostaw
 • pełnomocnictwo do spraw handlowych
 • pokwitowanie odbioru
 • porozumienie do kontraktu
 • proces doboru dostawcy
 • profil zapotrzebowania
 • propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży
 • protokół negocjacyjny
 • protokół reklamacyjny
 • reklamacja i zwrot partii towaru
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia sektorowego
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia(siwz)
 • standardowy opis warunków dostawy
 • ugoda zawarta pomiędzy przedsiębiorcami
 • umowa dostawy
 • umowa dystrybucji regionalnej
 • umowa handlowa
 • umowa o dystrybucję
 • umowa o objęcie przedstawicielstwa handlowego
 • umowa o przedstawicielstwie handlowym
 • umowa o przedstawicielstwie zagranicznym
 • umowa o przedstawicielstwo handlowe
 • umowa o warunkach handlu i dostaw
 • umowa o współpracy handlowej
 • umowa o współpracy w zakresie dostaw pod marką własną
 • umowa organizacji i działania spółki handlowej
 • umowa przedstawicielstwa handlowego
 • umowa ramowa na dostawę podzespołów
 • umowa ramowa o współpracy w zakresie dostaw
 • umowa spedycji
 • umowa spedycyjna
 • umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
 • umowa sprzedaży udziałów
 • umowa sprzedaży
 • umowa w sprawie zawarcia umowy kupna
 • umowa wyłącznego przedstawicielstwa i dystrybucji
 • umowa wyłącznej dystrybucji
 • umowy dostawy
 • warunki cenowe i dostawy
 • warunki handlowe i warunki dostawy
 • warunki odbioru
 • warunki ogólne sprzedaży
 • warunki ogólne zakupu
 • warunki współpracy z klientem
 • wezwanie do składania ofert
 • wniosek leasingowy
 • wyłączna umowa dystrybucyjna
 • wyciągi z rejestru handlowego - KRS
 • wymagania jakościowe dla dostawców
 • załącznik umowy sprzedaży hurtowej
 • zamówienie towaru
 • zaproszenie do złożenia oferty
 • zapytanie ofertowe
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • zezwolenia importowe
 • zezwolenia kwarantannowe
 • zezwolenie kwarantannowe na import
 • zgłoszenie reklamacyjne
 • zgoda wierzyciela na przejęcie długu
 • zlecenie przewozowe
 • zmiana oferty
 • inne...

Tłumaczenia dokumentów medycznych:

 • charakterystyka produktu leczniczego
 • epikryza
 • formularz odpowiedzi lekarza pierwszego kontaktu
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego
 • końcowy raport z badania
 • ocena wyników leczenia
 • procedura walidacji procesów wytwarzania i pakowania produktów leczniczych
 • sprawozdanie z badań
 • sprawozdanie z badań laboratoryjnych
 • standardowa umowa na przeprowadzenie badań klinicznych
 • szpitalna nota prowadząca
 • świadectwo weterynaryjne
 • świadectwo zdrowia
 • warunki ubezpieczenia badania klinicznego
 • wyciąg z karty medycznej
 • wyniki badań medycznych
 • zaświadczenia lekarskie
 • zaświadczenia z izby lekarskiej
 • zaświadczenie lekarskie
 • inne...
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę dotyczącą tłumaczeń medycznych.

Tłumaczenia dokumentów prawnych:

 • akt oskarżenia
 • akty notarialne
 • akty prawne
 • akty procesowe
 • deklaracja wekslowa
 • dokumenty due diligence
 • dokumenty sądowe
 • dokumenty z prowadzenia sporów
 • ekspertyza prawna
 • informacja o uzyskaniu wyroku
 • interpretacje i orzeczenia
 • kodeksy
 • księgi wieczyste
 • opinie prawne
 • orzeczenie trybunału
 • pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
 • świadectwo prawa do spadku
 • świadectwo prawa własności udziału majątkowego członka zespołowego przedsiębiorstwa rolnego
 • udzielenie pełnomocnictwa
 • wnioski i wypisy KRS
 • wyjaśnienia dla sądu
 • inne...

Tłumaczenia dokumentów produkcji:

 • akredytywa gwarancyjna
 • akt badań odbiorczych
 • aneks do kryteriów jakościowych
 • arkusz danych składników
 • dane eksploatacyjne
 • deklaracja producenta
 • deklaracja zgodności wyrobu
 • deklaracja zgodności z normami we
 • formuła produkcji
 • karta opisu wydziału wspomagania produkcji
 • opis produkcji
 • pozwolenie na produkcję
 • raport z walidacji procesu produkcyjnego
 • specyfikacja produktu końcowego
 • specyfikacja wykonania robót
 • studium wykonalności planowanej inwestycji
 • świadectwo jakości
 • świadectwo kontroli
 • świadectwo weryfikacji
 • techniczne wymagania technologii produkcji
 • tekst etykiety na opakowaniu
 • umowa koprodukcyjna
 • zezwolenie na produkcję
 • inne...

Tłumaczenia dokumentów technicznych:

 • ankieta dotycząca parametrów technicznych
 • aprobata techniczna
 • arkusz danych technicznych
 • deklaracja spełnienia przez wyrób wymagań technicznych
 • deklaracja zgodności we
 • deklaracja zgodności
 • dokumentacja techniczno - rozruchowa
 • dowód techniczny
 • europejska aprobata techniczna
 • europejska deklaracja zgodności
 • funkcjonalne warunki techniczne
 • informacja techniczna dla wyrobów
 • instrukcja montażu i eksploatacji
 • instrukcja montażu
 • instrukcje eksploatacji
 • kalkulacja projektowa
 • karta bezpieczeństwa
 • karta charakterystyki preparatu chemicznego
 • karta charakterystyki produktu
 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznej
 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznej
 • karta charakterystyki substancji niebezpiecznych
 • karta danych technicznych
 • karta gwarancyjna na produkty promocyjne
 • karta gwarancyjna
 • karta przeglądu
 • karta specyfikacji
 • karta techniczna wyrobu
 • karta techniczna
 • karta zgłoszenia awarii
 • karta zgłoszenia serwisowego
 • kata obsługi urządzenia
 • kwestionariusz informacji technicznej
 • metodyka przeprowadzania badań kontrolnych
 • metryka maszyny
 • mobilne procedury adaptacyjne
 • opis koncepcyjny
 • opis techniczny do projektu
 • podręcznik jakości
 • podręcznik naprawowy
 • podręcznik operatora
 • podręcznik użytkowania
 • podręcznik zarządzania projektami
 • procedura rozruchowa
 • protokół analizy surowca
 • protokół badań ciśnieniowych
 • protokół badań radiograficznych
 • protokół badań radiologicznych
 • protokół badania odbiorowego
 • protokół kontroli jakości
 • protokół kontroli
 • protokół pomiarowy
 • protokół przekazania i przyjęcia prac
 • protokół walidacji metody analitycznej:
 • protokół z badania konstrukcji
 • protokół z badania odbiorczego i prób urządzeń
 • protokół z kontroli pomiarów i zabezpieczeń
 • protokół zdawczo-odbiorczy
 • raport z badań
 • raport z działań naprawczych
 • raport z przeglądu technicznego gastronomii
 • specyfikacja jakościowa
 • specyfikacja wyrobu
 • studium efektywności inwestycji technologicznej
 • studium wykonalności projektu
 • świadectwo kontroli wzoru konstrukcyjnego we
 • świadectwo zgodności typu
 • tabela napraw gwarancyjnych
 • umowa licencji i dystrybucji z ograniczonym prawem wyłączności
 • umowa licencji technologii
 • umowa na wykonanie opracowania technologicznego
 • umowa serwisowa
 • umowa serwisowo-gwarancyjna
 • wynik badania diagnostycznego
 • wyniki badań dodatkowych
 • wzór gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad
 • zaświadczenie zgodności
 • zakładowa karta gwarancyjna
 • inne...

Tłumaczenia dokumentów urzędowych:

 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP, UDT
 • świadectwo pracy
 • świadectwo szkolne maturalne
 • świadectwo urodzenia
 • świadectwo zawarcia ślubu
 • akt ślubu
 • akt małżeństwa
 • akt notarialny
 • akt urodzenia
 • akt założycielski spółki lub statut spółki
 • akt zastawu praw do własności intelektualnej / praw patentowych
 • akt zawarcia małżeństwa
 • akt zgonu
 • akta procesowe
 • apostille
 • decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 • dokument nadania
 • dokumenty samochodowe (dokumenty sprowadzonych pojazdów)
 • dowód rejestracji
 • dowód rejestracyjny
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dyplom ukończenia studiów
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • dyplom
 • europejski opis patentowy
 • gwarancja bankowa zapłaty
 • informacja podatkowa
 • instrukcja dla wnioskujących o azyl i wymagających ochrony
 • karta egzaminacyjna kierowcy
 • karta informacyjna pojazdu
 • karta pojazdu
 • karta przebiegu studiów
 • komentarz do umowy o pracę
 • krajowy rejestr sądowy - krs
 • książeczka rodzinna
 • kwestionariusz dochodzenia
 • nota prawna
 • oświadczenie o stanie majątkowym
 • oświadczenie zgodności
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • ogólne warunki ubezpieczenia
 • opis patentu europejskiego
 • orzeczenie kary grzywny
 • orzeczenie sądowe
 • paszport
 • patenty
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem
 • pełnomocnictwo
 • pismo przedsądowe
 • poświadczenie obywatelstwa polskiego
 • poświadczenie zameldowania
 • podanie o wykonanie ekspertyzy kwalifikacyjnej
 • polisa ubezpieczeniowa
 • potwierdzenie statusu podmiotu gospodarczego
 • potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego
 • powiadomienie o rejestracji ubezpieczonego
 • pozwolenie na handel hurtowy zgodnie z prawem alkoholowym
 • prawo jazdy
 • procedura pośrednictwa pracy
 • protokół szkody
 • protokół wydania pojazdu
 • protokół z kontroli
 • prywatna umowa kupna sprzedaży środków ruchomych
 • ramowa umowa kupna-sprzedazy
 • rejestracja podatnika podatku obrotowego
 • specyfikacja patentu europejskiego
 • sprawozdanie adopcyjne
 • sprawozdanie z dochodzenia w sprawie wypadku
 • tytuł własności
 • umowa - zlecenie o świadczenie pomocy prawnej
 • umowa (stałe zlecenie) o prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • umowa agencyjna
 • umowa agregacji
 • umowa darowizny
 • umowa dealerska
 • umowa dzierżawy
 • umowa licencyjna
 • umowa najmu lokalu użytkowego
 • umowa najmu samochodu
 • umowa poręczenia zobowiązań
 • umowa przelewu praw z umowy ubezpieczenia
 • umowa przeniesienia własności udziałów
 • umowa ramowa
 • umowa ustalenia podziału majątku
 • warunki licencji na oprogramowanie
 • wezwanie ostateczne przedsądowe
 • wiza
 • wniosek egzekucyjny (prawnicze)
 • wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia sądu zagranicznego
 • wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
 • wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia
 • wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
 • wyciąg z rejestru praw własności nieruchomości
 • zaświadczenie o kształceniu
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o rejestracji państwowej osoby prawnej
 • zaświadczenie o statusie podatnika
 • zaświadczenie o właściwości podatnika
 • zastrzeżenie patentowe
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz wniosek o ściganie
 • zezwolenie na pracę i pobyt
 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • zlecenie udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej
 • inne...

Tłumaczenia umów i certyfikatów:

 • certyfikat bezpieczeństwa pożarowego
 • certyfikat homologacji
 • certyfikat pochodzenia
 • certyfikat próby odbiorczej
 • certyfikat rezydencji podatnika
 • certyfikat zdrowia dla produktów mięsnych
 • certyfikat zgodności typu
 • certyfikat zgodności
 • dokumentacja powykonawcza
 • porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • umowa darowizny
 • umowa dotycząca zakazu konkurencji i klauzuli konkurencyjnej
 • umowa dzierżawy
 • umowa gwarancji odkupu
 • umowa inwestycyjna
 • umowa komarketingu
 • umowa kooperacyjna
 • umowa leasingu
 • umowa marketingowa
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa o dzieło
 • umowa o ochronie stron i źródeł informacji
 • umowa o oddelegowanie pracownika do pracy
 • umowa o partnerstwie
 • umowa o pracę na czas określony
 • umowa o pracę
 • umowa o prowadzenie księgi rachunkowej
 • umowa o przeprowadzenie szkoleń
 • umowa o reprezentację spółki
 • umowa o sprzedaży praw autorskich i wydanie dzieła
 • umowa o usługi marketingowe
 • umowa o usługi reklamowe
 • umowa o współfinansowanie kampanii reklamowej
 • umowa o współpracy w zakresie dystrybucji
 • umowa o współpracy w zakresie sprzedaży towarów
 • umowa o wydanie i używanie kart flotowych
 • umowa o wykonanie kompleksowych prac projektowych
 • umowa o wykonywanie nadzoru właścicielskiego
 • umowa o wzajemnej współpracy
 • umowa o zachowaniu poufności
 • umowa o zachowanie tajemnicy
 • umowa o zachowaniu poufności
 • umowa o zakazie konkurencji
 • umowa partnerska
 • umowa porozumienia kooperacyjnego
 • umowa poufności
 • umowa referencyjna
 • umowa serwisowa
 • umowa spółki komandytowej
 • umowa sponsoringowa
 • umowa sponsorska
 • umowa sprzedaży
 • umowa użyczenia
 • umowa użyczenia utworu
 • umowa użytkowania samochodu służbowego
 • umowa uczestnictwa w programie motywacyjnym
 • umowa utrzymania i zarządu wynajmem
 • umowa użyczenia
 • umowa wykonawcza
 • umowa wymiany udziałów
 • umowa zastawu (hipoteki)
 • umowa zbycia i przeniesienia udziałów w spółce
 • umowa zbycia udziałów
 • umowa zlecenia i powiernictwa
 • umowa zlecenia z rachunkiem
 • umowy o świadczenie usług doradczych
 • umowy o własności narzędzi
 • uznanie uzasadnionej reklamacji
 • wypowiedzenie umowy o pracę rzez pracownika lub pracodawcę
 • inne...

Tłumaczenia innych dokumentów:

 • DTR
 • akty normatywne
 • akty prawne, rozporządzenia, dyrektywy
 • akty założycielskie
 • analizy ekologiczne
 • artykuły naukowe
 • atesty i certyfikaty
 • badania kliniczne
 • certyfikaty, świadectwa, uprawnienia, licencje, CV
 • dokumenty notarialne, sądowe, rejestrowe
 • dokumenty przetargowe
 • dokumenty techniczna
 • dyplomy
 • dzienniki pacjenta
 • tłumaczenia EMDR
 • formularze świadomej zgody
 • indeksy
 • informacje dla pacjenta
 • instrukcje obsługi
 • karty gwarancyjne (umowa)
 • karty pacjentów
 • opisy i dokumentacja techniczna
 • opisy i specyfikacje urządzeń
 • opisy leków
 • Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL)
 • opisy procesów technologicznych
 • opisy przebiegu ubezpieczenia
 • pełnomocnictwa
 • pisma firmowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • prace doktorskie
 • prace magisterskie
 • prace naukowe
 • prawa wykonywania zawodu lekarza
 • prospekty emisyjne
 • specjalistyczne publikacje prasowe
 • specyfikacja techniczne
 • synopsis
 • świadectwa stwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarskie
 • skargi
 • regulaminy
 • techniczne opisy procesów i budowy maszyn
 • testamenty
 • tytuły zawodowe
 • umowy oraz kontrakty handlowe i cywilno-prawne
 • wypisy szpitalne
 • wyroki
 • świadectwo gwarancyjne
 • formularz świadomej zgody
 • harmonogram pobytu
 • informacja prasowa
 • instrukcja bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • instrukcja transportowa
 • karta informacyjna tymczasowa
 • karta opisu wydziału rozwoju
 • karta zgłoszenia uczestnictwa
 • kwestionariusz wywiadu
 • list informacyjny
 • opinia pedagogiczno-psychologiczna
 • pismo informacyjne
 • studium programowe
 • załącznik do kosztorysu
 • zezwolenie na pracę wewnątrz zbiornika u klienta
 • inne...
Tłmaczenie dokumentów amochodowych Uwierzytelnianie dokumentów amochodowych Tłmaczenia dowodów rejestracyjnych - LublinW przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o
tel. 81 740 11 02

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

tel: 81 740 11 02
fax: 81 533 86 91


Prześlij tekst do wyceny >>
Darmowa wycena
Jak zamówić tłumaczenie
Ceny
tłumaczeń

Tłumaczenia ekspresowe
JakośćKontakt

tel: 81 740 11 02
fax: 81 533 86 91


Prześlij tekst do wyceny >>
Strona główna  |  Usługi  |  Tłumaczenia ustne  |  Tłumaczenia specjalistyczne  |  Tłumaczenia dokumentów  |  Tłumacze przysięgli  |  Kontakt